Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van “Jacobs Kachels”

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De verkoper: Jacobs Kachels
 2. De koper: de natuurlijke-of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2 – De geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties door of in opdracht van de verkoper gedaan.
 2. 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn schriftelijk vermeld wordt.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indicatieve indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 

     1.   Prijswijziging. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst maar voor de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen welke na de termijn van 3 maanden optreden zijn voor risico van de koper.

     2.   Eigendomsvoorbehoud. Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen eigendom van de verkoper. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde producten zorg te dragen en mist het recht, om deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven.

 

 

Artikel 5 – Tekortkoming in de nakoming

 1. Een tekortkoming in de nakoming kan de verkoper niet worden toegerekend indien deze volgens wet, rechtshandeling of in maatschappelijk verkeer geldende opvattingen en bepalingen niet aan haar kan worden toegerekend.
 2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal de koper aan de verkoper nog gedurende 4 weken na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moet geven zijn verplichtingen alsnog na te komen. Indien bovengenoemde tekortkoming aanhoudt en de uitvoering ook na deze 4 weken niet mogelijk is,hebben de partijen elk afzonderlijk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen een termijn van 10 dagen na de overschreden periode. Zij zijn als partij dan niet tot enige schadevergoeding aan de andere partij gehouden.

Artikel 6- Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7- Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering bij de winkel/magazijn van verkoper.
 2. Indien de koper de afname weigert vervalt het kooprecht op de bestelde artikelen. De verkoper behoudt dan het recht deze artikelen door te verkopen.
 3. Komen verkoper en de koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij verkoper bij het sluiten van de overeenkomst aan de koper de bezorgkosten heeft meegedeeld

 

 

Artikel 8- De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan, de in de koopovereenkomst bepaalde termijn waarbinnen de levering dient te zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke levertijd bepalen. Voorzover mogelijk geschiedt levering uit voorraad.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een andere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximale uitloop van 12 weken. Indien de verkoper alsnog binnen deze termijn levert, mag een eventuele tussentijdse prijsverhoging binnen deze uitloop termijn van zes weken niet aan de koper worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn, dan wel bij overschrijding van de vast overeengekomen levertijd, heeft de koper het recht, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst schriftelijk te ontbinden. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gevolgschade.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel de vast overeengekomen levertijd is de verkoper bij een overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd.

 

Artikel 9- Garantie

 1. Verkoper garandeert dat de te leveren kachels / toebehoren voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum. Indien de garantieperiode langer is dan deze 24 maanden, staat dat op uw garantiebewijs / factuur.
 3. De verkoper verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs in de vorm van een officiële factuur.
 4. De garantie geldt voor fabricagefouten. Fouten veroorzaakt door verkeerde aansluiting of door slecht gebruik / onderhoud vallen niet onder de garantie. Uitgesloten van garantie zijn de binnenbekleding stenen en het eventuele glaswerk.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste installatie van de kachel, leest u daarom zorgvuldig de gebruiksaanwijzing behorende bij de kachel.
  Door u te houden aan de gebruiksaanwijzing, zorgt u ook voor behoud van uw houtkachel.
 6. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

 

Artikel 10- Aansprakelijkheid

 1. Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. Iedere aansprakelijkheid die het aankoopbedrag van de zaak te boven gaat wordt uitgesloten.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper of derden van de geleverde zaak of onjuiste plaatsing.

Artikel 11- Onderzoek, reclames

 1. De koper is verplicht het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken.
 2. Eventuele zichtbare gebreken horen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen de garantie termijn te melden aan de verkoper. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12- de betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vordering van verkoper en de verplichtingen van koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 – Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het verschuldigde bedrag voor rekening van de koper. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
 3. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

Artikel 14- Geschillen

In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing, voor zover niet in tegenspraak en strijd met het Europees recht.

 

 

Deze voorwaarden kunt u verkrijgen in de showroom bij Jacobs Kachels. Eveneens kunt u deze terugvinden op onze internetsite; www.jacobskachels.nl

 

------------ Iedere dag geopend van 10.30 t/m 16.30 uur ------------

 

"La grande Ferme" het Binnenhof Maashees

 

Showroom;  Mgr. Geurtsstraat 42, 5823 AE Maashees   Telefoon 0031-(0)640393088 

 

Magazijn; De Breid 10, 5823 AA Maashees (enkel op afspraak)